හලාල් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

අනුමත (හලාල්) හා තහනම් (හරාම්) සංකල්පය පිළිබඳව නොයෙක් ආකාරයේ නිවැරදි නොවූ මත ඉදිරිපත් වී ඇති බව දකින්නට ඇත. මෙයට ප්‍රධාන

Read more

සති අග අරුණ පුවත්පත හා සහීහ් අල් බුහාරී හදීස් ග්‍රන්ථය

සති අග අරුණ පුවත්පත හා සහීහ් අල් බුහාරී හදීස් ග්‍රන්ථය 2019 අප්‍රියෙල් 28 වැනි ඉරු දින “සති අග අරුණ” පුවත්

Read more